اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
اگروفودز | نیازمندی های صنایع غذایی و کشاورزی
فروش سم قارچ کش فالکن با خاصیت معالجه کنندگی

توضیحات آگهی

فالکن مانع از ساخت استرول قارچ عامل بیماری می گردد در نتیجه آنزیم مورد نیاز تولید نمی شود و قارچ عامل بیماری از بین میرود . فالکن سریعاً توسط گیاه جذب می گردد و به صورت سیستمیک داخل گیاه حرکت می کند و با خاصیت
محافظتی ، معالجه کنندگی و ریشه کنی قارچ عامل بیماری را از بین می برد .

اگروفودز را همیشه در جیب خود داشته باشید! دانلود اپلیکیشن اندرویدی اگروفودز از کافه بازار:
دانلود